UNSERE PFERDE

JK DAZZALENA aka Lenny - Stallion

DOCS STRAWBERRYSUNDI aka Uschi - Mare

GR BLUEBERRY GRASS aka Inge - Mare

JK ....??? - aka Gustav