UNSERE PFERDE

JK DAZZALENA aka "Lenny" - Stallion

DOCS STRAWBERRYSUNDI aka "Uschi" - Mare

GR BLUEBERRY GRASS aka "Inge" - Mare

JK Bluehawks Doc - aka "Gustav"